Informatica in de bovenbouw van havo & vwo

afstudeerproject informatica

 

logboek

                                
tijdregistratieformulier havo vwo

 

scrummen met trello.com

 

Je gaat, in een projectteam een of meer informatiesystemen voor een bedrijf, instelling of vereniging maken. Je voert een compleet systeemontwikkeltraject uit. Hiervoor zijn 4800 minuten (= 80 klokuren)

Je gaat te werk volgens de richtlijnen uit de module projectmanagement:  gereserveerd, waarvan je 3600 minuten (=60 klokuren) moet verantwoorden via het logboek (tijdregistratieformulier).

watervalmodel

-definitiefase

-analysefase

-ontwerpfase

-realisatiefase

-gebruiksfase

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        prince-2

 

 

plan van aanpak

- fasering & mijlpalen

- tussenproducten

- prototypen

- netwerkdiagram

   (Pert chart)

- strokenplanning

   (Gantt chart)

- kritieke pad

- resources

- kenmerken project

  * uniek

  * beperkt budget

  * beperkte tijd

  * resultaat vooraf vastgelegd

  *tijdelijk samenwerkingsverband

- pdca cirkel:

Dr. J.Edward Deming, the famous quality guru, provided a simple yet highly effective technique that serves as a practical tool to carry out continuous improvement in the workplace. This technique is called PDCA Cycle or simply Deming Cycle. PDCA is acronym of Plan, Do, Check and Action.

 

 

 

 


Dit project vormt je afstudeerproject informatica, kortweg AFI.

Tijdens het project ben je werkzaam bij BROSOFT, een (fictief) IT-bedrijf dat softwareproducten ontwikkelt voor andere bedrijven, instellingen of verenigingen. De IT-manager, dhr. De Brouwer, heeft de leiding over een aantal IT-teams van BROSOFT.

 

Bij de uitvoering van het systeemontwikkeltraject werk je volgens de eerder aangeleerde IT technieken uit de behandelde modulen, practica en nog eigen te maken leerstof, zoals bijvoorbeeld:

- projectmanagement met watervalmodel, prince-2, plan van aanpak, agile-methode: scrum;
- vormgeving en beeld/audio/video bewerking met photoshop, audacity, avidemux;
- webtechnologie met html, css, php en javascript;
- databasetechnologie met relationeel model, sql, mysql en php;
- programmeren met visual basic express, php, gml en java;
- netwerktechnologie, besturingssystemen en applicaties (osi-model, tcp/ip-model, android);
- ontwerpen met psd's, dfd's en erd's;
- gametechnologie met gamemaker (sprites, objecten, methoden, instanties, gml).

scrum

 mod kunstmatige intelligentie

kunstmatige intelligentie                                                     agile-methode scrum
mod netwerktech

 mod databasetechnologie

databasetechnolgie                                                             netwerktechnologie

 

Team

Bij de verwerking zal je nieuwe stof eigen moeten maken. Daarbij kan je gebruikmaken van diverse IT fora op Internet en ben je verder volledig op je eigen team aangewezen. Je kan dus niet je docent of IT-manager vragen inhoudelijke problemen bij de ontwikkeling van het te bouwen informatiesysteem op te lossen. 
Mocht een probleem zo groot zijn dat er externe hulp gewenst is dan kun je dat als team inkopen. Er zal dan een ander team op jullie probleem gezet worden om te proberen tot een oplossing te komen. Dat is duur en kost minimaal driemaal het aantal studiepunten (verwerkingstijd) die door het aangewezen hulpteam gespendeerd wordt. Dat inkopen gebeurt altijd via de IT-manager van BroSoft.

Tijdens het project ben je werknemer van BroSoft. Elke week moet je verantwoorden dat je minimaal de aangegeven werktijd (dat is bij een gewone werkweek 6x50 = 300 minuten) hebt besteed en welke resultaten daarin bereikt zijn (de 'productie'). Deze gegevens vul je na elke werksessie in je logboek (persoonlijke tijdregistratieformulier), dat je in je project op je usb-stick bewaart en steeds kan tonen aan de IT-manager (je docent).

Lopende het project kan je extra (spoed)opdrachten krijgen van het management van BroSoft. In dat geval zullen een of meer teamleden tijdelijk voor een gedeelte aan het project onttrokken worden om dringende activiteiten voor BroSoft uit te voeren. De registratie hiervan gebeurt ook dan nog door je reguliere projectleider, die een overzicht van de uit te voeren taken van de projectdeelnemers bijhoudt.

Tijdens het afstudeerproject is het gebruik van een eventuele snipperkaart niet toegestaan daar de gemaakte uren mede bepalend zijn voor je eindcijfer én omdat je teamleden afhankelijk van je zijn.

 

cmsjoomlaafi

 afi product

 

 uitwerkingen module / product                             content management systeem met presentatie product

 

  Verslag

 

 presentatieafi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professioneel verslag module/product, logboek etc.   presentatie module/product voor publiek en vakjury

 

 

Projectleider of scrummaster 

Elk team heeft een projectleider of scrummaster. De projectleider houdt het overzicht op zijn/haar team: controleert de tijdregistratieformulieren, spoort de teamleden aan tot activiteiten als het daar aan schort, controleert de uitwerkingen en voortgang en geeft de gegevens door aan het management van Brosoft (je docent).

De projectleider hanteert daarnaast nog een logboek, te bewaren in het AFI-project op de ELO, waarin gegevens over de voortgang van het project, de inzet van de teamleden, de verdeling van taken, de uitvoering daarvan en dergelijke vastgelegd worden.
De projectleider verzamelt en controleert wekelijks op vrijdag de tijdregistratieformulieren (werkverslagen) van zijn team, laat waar nodig verbeteringen aanbrengen en informeert de IT-manager als teamleden in gebreke blijven.

Het is tijdens het project niet toegestaan achter te lopen met de benodigde tijdsinvestering met de belofte dat later in te halen (behalve in geval van ziekte, waarna zo spoedig mogelijk de verloren tijd ingehaald wordt). In overleg met de projectleider kan wel werk vooraf gedaan worden als dat door omstandigheden noodzakelijk is. Van afwijkingen wordt een aantekening gemaakt in het logboek met vermelding van de reden.

 

Verslag                                                                                                          verslag maken

Gedurende het project wordt het verslag opgebouwd. Meteen vanaf het begin volgens de richtlijnen voor een professioneel verslag. Dat verslag moet op elk moment een duidelijk beeld van de stand van zaken geven en alle tussentijdse productieverslagen (die bij de mijlpalen opgeleverd worden) bevatten.

Behalve een digitale weergave van het verslag op de ELO wordt het verslag in papieren vorm aan de IT-manager ter hand gesteld voor een beoordeling in de daarvoor aangewezen map:

 

beoordeling 

 

Beoordeling

 

Bij de beoordeling wordt gebruikgemaakt van het beoordelingsformulier, dat je hier kan downloaden. Het is de bedoeling dat elk team het beoordelingsformulier heel precies en realistisch invult. De vakjury bekijkt het beoordelingsformulier nauwgezet. Als de cijfers op het beoordelingsformulier van het team en de cijfers gegeven door de vakjury grotendeels overeenkomen leidt dat in de meeste gevallen tot een positieve beoordeling. Teams die zichzelf te veel in het zonnetje zetten met te hoge cijfers voor hun werkzaamheden verkrijgen een lager cijfer omdat ze hun werkzaamheden niet op waarde weten te schatten. Zorg dus voor een realistische beoordeling.

 

Beoordelingformulieren die niet volledig ingevuld zijn (ook de achterkant) of die onleesbaar of slordig zijn ingevuld leiden tot cijfervermindering.

 

Beoordelingsformulier

Vul de naam van het team in: teamnr en een eventuele gekozen bijpassende naam en vul bij project in waar het project over gaat.

Vul de voor- en achternaam in van de teamleden en klas.

 

A Vul de achterkant van het beoordelingsformulier in (A1 t/m A6) en daarna de voorkant met het Productcijfer (A1 t/m A6). Dit leidt tot het productcijfer.

 

B Vul de achterkant van het beoordelingsformulier (B procescijfer) met hoe het proces verlopen is en vul daarna de voorkant in. Dit leidt tot het procescijfer.

 

C Bereken het teamcijfer. Dat is het gemiddelde van productcijfer en procescijfer. Dit leidt tot het teamcijfer.

 

D De persoonlijke minimale werktijd is de werktijd die je moet verantwoorden. Dat is 3600 minuten plus eventuele straftijd omdat werk niet in orde was. Als je geen straftijd hebt gekregen is de persoonlijke minimale werktijd 3600 minuten.

 

De persoonlijke werktijd is de werktijd die je daadwerkelijk uitgevoerd hebt en die verantwoord is in je tijdregistratieformulier.

 

Het inbrengcijfer is het cijfer dat na discussie in het team aan jou is toekend. Iemand die wat minder doet krijgt een lager inbrengcijfer. Iemand die wat meer doet een hoger inbrengcijfer. Als team moet je het daarover eens worden en ervoor tekenen. Het gemiddelde van de inbrengcijfers moet exact gelijk zijn aan teamcijfer.

 

De projectfactor is de persoonlijke werktijd / persoonlijke minimale werktijd in twee decimalen nauwkeurig. In de meeste gevallen is dat de persoonlijke werktijd / 3600 min = ....

 

Het projectcijfer = projectfactor * inbrengcijfer voor ieder persoonlijk.

 

Uitleg hoe het team aan de cijfers komt op de achterkant motiveren. Ondertekenen door de projectleider voor accoord (overeenstemming in het team) - handtekening projectleider.

 

E Vul onderdeel E in (zorg ervoor dat tweemaal JA ingevuld kan worden als alles goed is gedaan).

 

Noteer daarna bij elk teamlid bovenin het formulier de projectcijfers van elk teamlid afgerond op een decimaal nauwkeurig.

 

Bereken het gemiddelde van inbrengcijfers en controleer of dat gemiddelde echt overeenkomt met het berekende teamcijfer.

 

Tot slot ondertekenen alle teamleden het beoordelingsformulier voor accoord aan de voorkant van het formulier. 

Beoordelingsformulieren: